Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. společností Skanzen Modrá s.r.o., Modrá 227, 687 06 Velehrad, Česká republika, www.hotelskanzen.cz, IČ: 29373492, DIČ: CZ29373492, E-mail: recepce@hotelskanzen.cz, tel.: +420 572 508 034, zapsané do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 76353 („Společnost“) a „Kupujícím“ (zákazníkem) vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu zboží a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit Společnosti kupní cenu.

 

I. Příjem objednávek a kupní smlouva

1. Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Společnost v elektronickém obchodě anticovid-dezinfekce.cz neumožňuje objednání pro distributory, velkoobchodní organizace, e-shopy a zahraniční subjekty. Omezení vyplývá z podmínek produkce dezinfekčního přípravku Anti-COVID.

 

II. Ceny a dodací podmínky

1. Ceny uvedené v základním ceníku jsou včetně spotřební daně a DPH. V ceně není zahrnuta doprava, tu je nutno uhradit zvlášť. Maximální množství zboží, které lze na e-shopu v rámci jednoho nákupu objednat je omezeno. Větší množství je nutno dohodnout individuálně s provozovatelem e-shopu na e-mailu obchod@anticovid-dezinfekce.cz..

2. Ceny jednotlivých výrobků jsou stanoveny včetně obalů.

3. Společnost si vyhrazuje právo limitovat počet objednaných kusů/balení pro jednotlivou objednávku nebo i pro jednotlivého Kupujícího. Společnost může limitovat počet v podobě minima i maxima u konkrétního výrobku nebo celé objednávky.

4. Společnost se zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží řádně a včas. Místo plnění bude odběrní místo Kupujícího, které bude dohodnuto při akceptaci objednávky. Zboží dostupné skladem a objednané v pracovní den do 11:00h je standardně dodáváno do pěti pracovních dnů. Zboží doručujeme ve standardní provozní době 8:00 – 16:00. V ostatních případech je termín dodání sjednán individuálně. V případě neočekávaného provozního výpadku, výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci si Společnost vyhrazuje možnost a právo posunutí sjednaného termínu dodání nebo stornování části, případně celé objednávky.

5. Přeprava zboží je zajištěna spolupracujícími externími dopravci nebo vlastní dopravou ze strany Společnosti.

6. V případě marného závozu (zákazník nebude zastižen v den a čas předání na adrese uvedené v objednávce) si Společnost vyhrazuje právo vyúčtovat Kupujícímu částku ve výši 450 Kč za tento marný závoz. O tuto částku bude ponížena platba, kterou Společnost vrací Kupujícímu na účet za nedoručenou objednávku.

III. Platební podmínky

1. Platbu za objednávku umožňujeme pouze bankovním převodem.

2. Odstoupí-li Kupující od uzavřené objednávky se Společností nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu (např. z důvodu nedostatku zboží nebo storna celé objednávky ze strany Společnosti), vrátí Společnost Kupujícímu příslušnou část peněžních prostředků, které od něho na základě objednávky přijala, stejným způsobem.

IV. Přechod nebezpečí škody

1. Nebezpečí vzniku škody přechází na Kupujícího v momentě předání a převzetí zboží.

2. Kupující je povinen objednané zboží v okamžiku dodání řádně zkontrolovat a převzít a toto potvrdit na dodacím listu. Zjevné vady, zjištěné při přejímce musí být uplatněny ihned při dodání zboží, vyznačením na dodacím listu, k čemuž se připojí jméno a podpis přepravce, který zboží přivezl. Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel.

V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. Zboží je vráceno Společnosti na náklady Kupujícího. Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí anebo poškozené, potom Kupující bere na vědomí, že si Společnost vyhrazuje právo takto vrácené zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která vykompenzuje náklady nezbytné pro opětovné uvedení zboží do prodeje.

VI. Záruka za jakost

1. Pokud není uvedeno jinak (např. na prodávaném výrobku), Společnost poskytuje záruku po dobu 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skryté vady, zjištěné v záruční době, je povinen Kupující neprodleně písemně oznámit Společnosti a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

2. Reklamace zjevných i skrytých vad na výrobcích oznámí Kupující písemně a budou Společností akceptovány pouze v případě, že Kupující veškeré takto znehodnocené výrobky Společnosti řádně předá. Běh 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Společnost neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.)

3. V případě uznání reklamace bude po vzájemné dohodě mezi Společností a Kupujícím rozhodnuto o způsobu řešení (např. vrácení finančních prostředků nebo zaslání nového výrobku apod.)

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby Společnost ve své databázi zpracovávala a uchovávala osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům.

2. Společnost se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před neoprávněným užitím.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí výhradně podle práva České republiky a že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. Jakékoli vedlejší úmluvy či změny těchto podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9.4.2020